Options PanelWhich main menu style you want to used?Which skin color you want to used?
 


Reset


VİZYONUMUZ

 • Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, internet medya gazeteciliği ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
 • Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 • Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 • Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
 • İnternet Medya gazeteciliğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üye gazeteciler derneklerini temsil etmek.
 • İnternet Medya gazeteciliğinin ve federasyonun gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
 • Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
 • İnternet Medya gazeteciliği geliştirilmesi, federasyonun, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üye derneklere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde bir şirket kurmak, bir şirkete ortak olmak, bir şirket satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.
 • İnternet Medya gazeteciliğini geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
 • İnternet Medya gazeteciliği ve sosyal gelişme için üye gazeteciler dernekleri üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
 • İnternet Medyası Federasyonu adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.


Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin