Options PanelWhich main menu style you want to used?Which skin color you want to used?
 


Reset


MİSYONUMUZ

 • İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunun açılmasına yardımcı olmak.
 • İnternet Medya gazeteciliği, Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. İnternet medya gazeteciliği, basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
 • Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesine çaba göstermek.
 • İnternet Medya gazeteciliğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumaya çalışmak.
 • İnternet Medya gazeteciliği, basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak için girişimlerde bulunmak.
 • Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üye cemiyetlerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
 • İnternet Medya gazeteciliğinin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
 • Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
 • Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
 • Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.
 • Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.
 • Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.
 • Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.


Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin